تامین نیروی کار مجرب جوشکاری | Welding Manpower
تأمین نیروی کار جوشکاری می تواند چالش‌هایی را به دنبال داشته باشد زیرا این فرایند نیازمند تجربه و تخصص خاصی است.

شرکت جهان تجهیز ابدال  سعی دارد تا با ارائه خدمات به شرکت ها و پیمانکاران بزرگ در زمینه تامین نیروی کار مجرب و متخصص جوشکاری در زمینه مخازن تحت فشار، خطوط انتقال گاز و پایپینگ، گامی در جهت رشد ایران عزیزمان بردارد.

https://www.jahantajhizabdal.ir

 

ماموریت شرکت جهان تجهیز ابدال در تأمین نیروی کار جوشکاری :

۱. آموزش و آماده‌سازی داخلی: یک راه ساده و موثر برای تأمین نیروی کار جوشکاری، آموزش و آماده‌سازی داخلی است. این می تواند شامل آموزش جوشکاران مجرب ، ارتقاء مهارت های فعلی جوشکاران و تقویت دانش و دستاورهای موجود باشد.

۲. همکاری با مراکز آموزش و آموزش حرفه ای: همکاری با مراکز و آکادمی‌های آموزش و آموزش حرفه‌ای که دوره های جوشکاریارائه می دهند، می تواند به تأمین نیروی کار ماهر و مجرب در کمک کند.

۳. استخدام جوشکاران حرفه ای: استخدام جوشکاران حرفه‌ای با تجربه کافی در جوشکاری ، یک راه دیگر برای تأمین نیروی کار مورد نیاز است. این مهم را ما از طریق آگهی های شغلی، ارتباط با نمایندگان کاریابی یا مشاوران کاریابی انجام می دهیم.

۴. همکاری با شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها: همکاری با شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها که در زمینه تحقیق و توسعه فناوری های جدید مربوط به جوشکاری فعالیت می کنند، می تواند به تأمین نیروی کار ماهر و با تجربه در این حوزه کمک کند. به طور کلی، تأمین نیروی کار جوشکاری نیازمند برنامه ریزی و تلاش دقیق است.

همچنین، تشکیل یک تیم باکیفیت جوشکاری و استفاده از استانداردهای مربوطه می تواند به ایجاد و حفظ دانش فنی و مهارت های مورد نیاز برای جوشکاری کمک کند.

 

The mission of Jahan Tehzih Abdal Company in providing welding workforce:

1. In-house training and preparation: A simple and effective way to provide welding workforce is in-house training and preparation. This can include training experienced welders, upgrading the current skills of welders and strengthening existing knowledge and achievements.

2. Cooperation with vocational education and training centers: Cooperation with professional education and training centers and academies that provide welding courses can help in providing skilled and experienced workforce.

3. Hiring professional welders: Hiring professional welders with sufficient experience in welding is another way to supply the required workforce. We do this through job advertisements, communication with employment representatives or employment consultants.

4. Cooperation with knowledge-based companies and universities: cooperation with knowledge-based companies and universities that are active in the field of research and development of new technologies related to welding, can help provide skilled and experienced workforce in this field. . In general, providing welding labor requires careful planning and effort.

Also, forming a high-quality welding team and using relevant standards can help create and maintain the technical knowledge and skills required for welding.

 

"جوشکاری خطوط لوله انتقال گاز"

جوشکاری برای خط لوله انتقال گاز به عنوان یک فرآیند بسیار حساس و حیاتی محسوب می‌شود.

در ادامه مراحل کلیدی برای انجام جوشکاری خط لوله انتقال گاز ذکر شده است:

1. بررسی و آماده‌سازی: قبل از شروع جوشکاری، خط لوله باید بررسی و تمیز شود. هر گونه آلودگی، گرد و غبار، رسوب‌ها و روغن باید از سطح خط لوله حذف شوند. همچنین، شرایط محیطی مانند دما، رطوبت و وجود گاز آتش‌زا باید کنترل شوند.

2. انتخاب و آماده‌سازی الکترود: انتخاب الکترود مناسب بستگی به نوع گاز، محیط، فشار و دمای خط لوله دارد. بعد از انتخاب الکترود مناسب، باید الکترود به درستی آماده‌سازی شده و تمیز شود.

3. اجرای جوشکاری: دستورالعمل و استانداردهای مربوط به جوشکاری لوله‌های انتقال گاز باید رعایت گردد. این شامل تعیین شدت جریان جوشکاری، ولتاژ، سرعت جوشکاری و نوع روش جوشکاری است. استفاده از تکنیک های مهار شدن قوس و نصب سیستم‌های حفاظتی مانند پوشش قوس و سیستم‌های خنک‌کننده نیز توصیه می‌شود.

4. پس‌جوشکاری و بازرسی: پس از جوشکاری، خط لوله باید تحت بازرسی قرار گیرد. این شامل بازرسی دیداری، آزمون فشار و آزمون فلزات است. پس از اطمینان از کیفیت جوش، خط لوله باید به طور صحیح تمیز شده و آماده برای نصب و بهره‌برداری از آن شود.

5. رعایت امنیت: در هنگام جوشکاری، امنیت بسیار مهم است. باید از اجرای اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب مانند کفش، عینک و لباس محافظ استفاده شود. همچنین، باید از ایجاد بارقه و طغیان آتش در دسترس جوشکاری جلوگیری شود. با توجه به خطرات بالقوه مربوط به جوشکاری خطوط لوله گاز، توصیه می‌شود که جوشکاری توسط کارکنان مجرب و مجوزدار انجام شود و همواره به استانداردها و مقررات مربوطه توجه شود.

 شرکت جهان تجهیز ابدال بعنوان تامین کننده نیرو کاری مجرب جوشکاری آماده ارائه خدمات تامین نیروی انسانی فنی کار برای پروژه های بزرگ میباشد.

 

Welding of gas pipelines

Welding for gas transmission pipeline is considered as a very sensitive and vital process.

The following are the key steps for gas transmission pipeline welding:

1. Inspection and preparation: Before starting welding, the pipeline should be inspected and cleaned. Any dirt, dust, deposits and oil must be removed from the surface of the pipeline. Also, environmental conditions such as temperature, humidity and the presence of flammable gas must be controlled.

2. Electrode selection and preparation: Choosing the right electrode depends on the type of gas, environment, pressure and temperature of the pipeline. After choosing the right electrode, the electrode must be properly prepared and cleaned.

3. Implementation of welding: the instructions and standards related to the welding of gas transmission pipes must be followed. It includes determination of welding current intensity, voltage, welding speed and type of welding method. The use of arc containment techniques and the installation of protective systems such as arc covering and cooling systems are also recommended.

4. Post-welding and inspection: After welding, the pipeline should be inspected. This includes visual inspection, pressure testing and metal testing. After ensuring the quality of the weld, the pipeline should be properly cleaned and ready for installation and operation.

5. Observe security: During welding, security is very important. The implementation of safety principles and the use of appropriate safety equipment such as shoes, glasses and protective clothing should be used. Also, it should be prevented from creating sparks and fire outbreaks within the reach of welding. Due to the potential risks associated with gas pipeline welding, it is recommended that welding be performed by experienced and licensed personnel and always pay attention to the relevant standards and regulations.

Jahan Tehzih Abdal Company, as an experienced welding manpower supplier, is ready to provide technical manpower supply services for large projects.